Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Đất đai
 • Đo đạc, bản đồ
 • Giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Khí tượng, thủy văn
 • Môi trường
 • Tài nguyên khoáng sản
 • Tài nguyên nước
 • TÌM THẤY 122 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  01. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  05. Xóa đăng ký thế chấp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  09. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  19
  20
  21
  22
  23
  15. Tách thửa hoặc hợp thửa đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  24
  25
  26
  19. Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  32. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  48. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  69
  48. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  70
  49. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  71
  49. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  72
  50. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  73
  74
  75
  52. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  76
  53. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  77
  54. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  78
  79
  56. Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  80
  57. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  81
  57. Ký Hợp đồng thuê đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  82
  58. Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  Thống kê hồ sơ tiếp nhận theo tháng/năm


  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 10/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017