Danh sách thủ tục hành chính

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Thống kê hồ sơ tiếp nhận theo tháng/năm


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 12/2017
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017