Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Đất đai
 • Đo đạc, bản đồ
 • Giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Khí tượng, thủy văn
 • Môi trường
 • Tài nguyên khoáng sản
 • Tài nguyên nước
 • Tài nguyên và Môi trường
 • TÌM THẤY 122 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  01. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  05. Xóa đăng ký thế chấp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  Thống kê hồ sơ tiếp nhận theo tháng/năm


  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 7/2020
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020